Την Πέμπτη 10/03/2022, και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE.

Η κα Δήμητρα Σαρακατσιάνου υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέπουσα την κα Γεωργία Κολωνιάρη, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα «Αξιοποιώντας την σημειωτική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κειμένων κανονικού δικαίου».

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93945912078

Περίληψη
Η σημειωτική (semiotics) είναι η «επιστήμη των σημείων», η οποία ασχολείται με την μελέτη των σημείων (signs) που είναι επενδυμένα με σημασία. Με άλλα λόγια, είναι η επιστήμη που μπορεί να μελετήσει κάθε φαινόμενο σημασίας, όπως κείμενα, εικόνες, έργα τέχνης, οπτικοακουστικά κείμενα, κ.ά. Το κανονικό δίκαιο (canon law), από την άλλη, είναι η επιστήμη που ασχολείται με το εσωτερικό δίκαιο των θρησκειών. Το δίκαιο αυτό απαρτίζεται από ένα σώμα κειμένων, δηλαδή ένα σώμα Κανόνων, που ρυθμίζει την ζωή των μελών ενός θρησκευτικού οργανισμού και ταυτοχρόνως καθορίζει την ταυτότητά του. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η διδακτορική έρευνα έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση της γνώσης, η οποία εξάγεται από αδόμητα δεδομένα –ακριβέστερα από συλλογές κειμένων κανονικού δικαίου–με χρήση σημειωτικών/σημειολογικών μεθόδων, έτσι ώστε να αναπτυχθούν, αφενός μια οντολογία (ontology) και αφετέρου μια βάση δεδομένων (π.χ. σχεσιακή ή γράφων), τα οποία θα αποτελούν ψηφιακά εργαλεία γνώσης και ανάκτησης πληροφοριών για το πεδίο του κανονικού δικαίου. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, εκτός από μία σύντομη παρουσίαση του πεδίου της σημειωτικής και του κανονικού δικαίου, θα γίνει ειδική μνεία στη μέχρι τώρα έρευνα που αφορά την συμβολή που μπορεί να έχει η σημειωτική στην δημιουργία συστηματικής μεθοδολογίας για την σύλληψη οντολογίας από ελεύθερο κείμενο. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούν πρώτα αποτελέσματα και ιδέες για την σχέση της σημειωτικής και της οντολογικής μηχανικής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *