Την Πέμπτη 24/11/2021, και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο 434 η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE.

Η κ. Ελβίρα Αρβανίτου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος με επιβλέπων τον κ. Απόστολο Αμπατζόγλου, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μεταδιδακτορικής της έρευνας με τίτλο «Πλαίσιο Εφαρμογής της Μεθοδολογίας Ανάπτυξης Λογισμικού DevOps και Διαχείρισης του Τεχνικού Χρέους — Technical Debt for DevOps (T2DO)».

Περίληψη
Στη σύγχρονη αγορά κατασκευής λογισμικού, ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί να επιδείξει μια εταιρία, είναι η δυνατότητα της να ενσωματώνει γρήγορα (και με χαμηλό κόστος) στο προϊόν τις νέες απαιτήσεις του πελάτη, καθώς και να διορθώνει τυχόν σφάλματα (πριν πληγεί η αξιοπιστία της στην αγορά). Για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας (OPeration) του προϊόντος, η μεθοδολογία ανάπτυξης DevOps προάγει τον πελάτη ως βασικό ενδιαφερόμενο (stakeholder) στην διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού (DEVelopment). Η ενεργή συμμετοχή του πελάτη ενώ επίκειται να οδηγήσει σε λιγότερες μη-αναμενόμενες απαιτήσεις, καλύτερο έλεγχο πριν την παράδοση του προϊόντος, στον αντίποδα, μπορεί να οδηγήσει και σε αρκετούς σχεδιαστικούς συμβιβασμούς που δυσχεράνουν την συντήρηση του προϊόντος. Οι προαναφερθείς συμβιβασμοί έχουν πρόσφατα παρομοιαστεί στη βιβλιογραφία της τεχνολογίας λογισμικού, με τη διαδικασία λήψης δανείου, εισάγοντας την έννοια του τεχνικού χρέους. Στη παρουσιαζόμενη έρευνα η μεταδιδάκτορας πρότεινε το πλαίσιο Εφαρμογής της Μεθοδολογίας Ανάπτυξης Λογισμικού DevOps και Διαχείρισης του Τεχνικού Χρέους — Technical Debt for DevOps (T2DO) όπου θα παρέχει στις εταιρίες κατασκευής λογισμικού μεθόδους και εργαλεία τα οποία θα βοηθούν στην παρακολούθηση και στην διαχείριση του τεχνικού χρέους σε DevOps περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, προτάθηκαν μια σειρά από μεθόδους και εργαλεία, που στόχευσαν σε τρεις βασικούς άξονες αξιολόγησης των διεργασιών ανάπτυξης και λειτουργίας του προϊόντος λογισμικού: τους ανθρώπους, τις διαδικασίες, και τις τεχνολογίες. Για κάθε έναν από τους προαναφερθείς άξονες επιλέχθηκαν / προτάθηκαν μετρικές που σχετίζονται με το τεχνικό χρέος που συσσωρεύει η εταιρία. Η μεταδιδακτορική έρευνα χρηματοδοτήθηκε για 2 χρόνια από το ΙΚΥ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *