Την Τρίτη 12/2/2019, και ώρα 19:00, στο εργαστήριο 234, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE.  H κ. Σταυρούλα Ρίζου (υποψήφια διδάκτορας υπό την επίβλεψη της κ. Αλεξανδροπούλου) θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με αντικείμενο “Διασυνοριακή ροή οικονομικών προσωπικών δεδομένων“.

Περίληψη: Η διακίνηση των προσωπικών οικονομικών δεδομένων, ως φαινόμενο της σύγχρονης τεχνολογικής και οικονομικής πραγματικότητας αναδύει ζητήματα των οποίων η διερεύνηση απαιτεί την σύμπλευση αφενός της Επιστήμης της Πληροφορικής και αφετέρου της Νομικής Επιστήμης. Η εξέλιξη των ψηφιακών εφαρμογών και ως εκ τούτου των δυνατοτήτων που παρέχονται στους ιδιώτες άλλα και στις οικονομικές οντότητες έχει καταστήσει αναγκαία την εξειδικευμένη νομική θωράκιση. H αυξανόμενη μεταφορά οικονομικών προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, των διακρατικών υπηρεσιών αλλά και υπηρεσιών όπου η επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνει χώρα εκτός της Ε.Ε. (π.χ. cloud computing, web services), έχει αναδείξει το ζήτημα της διαφορετικής νομοθετικής στάσης που έχει διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τρίτες χώρες και ειδικότερα με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η εφαρμογή του νέου διεθνούς θεσμικού πλαισίου στον τομέα των προσωπικών δεδομένων, με την παράλληλη διαβίβαση όγκου προσωπικών δεδομένων τα τελευταία χρόνια από τις διεθνείς εταιρίες με αντικείμενο το Διαδίκτυο (facebook, google, apple, microsoft, yahoo κ.ά.) απαιτούν την διερεύνηση αμφότερων του τεχνολογικού περιβάλλοντος, της οικονομικής πραγματικότητας και την καταγραφή της αποκρυστάλλωσης του θεσμικού πλαισίου προς απάντηση στους αναδυόμενους επιστημονικούς προβληματισμούς, με την  διατύπωση προτάσεων ως προς το νομικό πλαίσιο της διαβίβασης  των  προσωπικών  δεδομένων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *