Την Τρίτη 9/4/2019, και ώρα 19:00, στο εργαστήριο 434, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE. Ο κος Χρήστος Βασιλειάδης (υποψήφιος διδάκτορας υπό την επίβλεψη του κ. Γεωργιάδη) θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με αντικείμενο “Έλεγχος πρόσβασης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού εμπορίου με αξιοποίηση τεχνικών εξόρυξης παγκόσμιου ιστού: η μέχρι τώρα πορεία“.

Περίληψη

Ο έλεγχος πρόσβασης ενσωματώνεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια από το σύνολο των επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό την προστασία του υλικού αλλά και των δεδομένων. Επιπλέον, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας υπολογιστικής νέφους έχει δημιουργήσει αυξανόμενες ανάγκες στην προστασία ευαίσθητων δεδομένων σε cloud-based περιβάλλοντα ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία ρόλων και η υιοθέτηση κατάλληλων RBAC μοντέλων έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερα, για την υποστήριξη της εύρεσης του κατάλληλου συνόλου ρόλων (διαδικασία μηχανικής ρόλων), σημαντική είναι η έννοια της αξιολόγησης κόστους, ενώ έχουν προταθεί και σχεδιαστεί εξειδικευμένες προσεγγίσεις εξόρυξης ρόλων αλλά και κατάλληλα μεθοδολογικά και υπολογιστικά πλαίσια για την υλοποίηση των προσεγγίσεων αυτών.

Στόχος της παρουσίασης αποτελεί η επισκόπηση των βασικών αλγορίθμων τεχνικών εξόρυξης ρόλων, των δυνατοτήτων που προσφέρουν αυτοί στα παραδοσιακά περιβάλλοντα εμπορίου καθώς και οι προσαρμογές των προσεγγίσεων αυτών σε σύγχρονα περιβάλλοντα ηλεκτρονικού εμπορίου, που αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η υπολογιστική νέφους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *