Την Τετάρτη 31/03/2021, και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE.

Ο κ. Σεραφείμ Τριανταφύλλου υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Χρήστο Γεωργιάδη, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα “Τεχνολογίες και Προσεγγίσεις Παιχνιδοποίησης σε Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα Επιχειρήσεων και Οργανισμών”.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99462279235

Περίληψη:

Η έννοια της «Παιχνιδοποίησης» (Gamification) έχει εγείρει το ενδιαφέρον τόσο της βιομηχανίας, αλλά και της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς η έμπρακτη εφαρμογή της σε σημαντικούς αναπτυξιακούς τομείς (υγεία, εκπαίδευση, επιχειρήσεις) είναι πλέον εμφανής, καθιστώντας την μια καινοτόμα και συμμετοχική διαδικασία που ενισχύει την εμπειρία χρήστη (user experience), συμπεριλαμβάνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία ενός παιχνιδιού (game elements) που δημιουργούν μια νέα σκέψη προσαρμοσμένη στη φύση και τους κανόνες του game thinking, σε ένα πλαίσιο εκτός του παιχνιδιού (non-game context). Στον πρώτο χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, πραγματοποιήθηκε εκτενής μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας πάνω σε διάφορες προσεγγίσεις και εξειδικευμένα ζητήματα σχετικά με την παιχνιδοποίηση σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα επιχειρήσεων και οργανισμών. Περαιτέρω έρευνα και μελέτη απαιτείται ώστε να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα βοηθήσουν στη συνέχεια στην πλήρη κατανόηση και αξιοποίηση των σχετικών εννοιών και τεχνικών. Στόχος μια μεθοδολογία λήψης ορθών ανά περίπτωση σχεδιαστικών αποφάσεων, ικανής να υποστηρίξει τις κατάλληλες στρατηγικές για τον σχεδιασμό ενός παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις αλλά και σε οργανισμούς κατάρτισης και μάθησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *