Την Τετάρτη 14/04/2021, και ώρα 19.30, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE.

Η κα. Ευαγγελία Τσουκανάρα υποψήφια διδάκτορας του τμήματος με επιβλέπουσα την επίκουρο καθηγήτρια κα. Γεωργία Κολωνιάρη, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα “A Study on Node Evolution: Predicting Changes in Cluster Membership (Μελέτη στη χρονική εξέλιξη κόμβων: Προβλέποντας αλλαγές ως προς τη συμμετοχή των κόμβων στην κοινότητα)”.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96750955961

Abstract

Most previous research on community evolution focuses on predicting the future form of  communities. In our study we focus on nodes and predict the state of a node towards its  cluster, i.e. whether a node stays in the same cluster, moves to another cluster or drops out  of the network. We examine different versions of the problem and investigate the use of  appropriate features, employing both local and global node measures. Motivated by the  extensive utilization of embeddings in machine learning, we introduce efficiently computed  features based on node embeddings and compare them to the typical features used in  community evolution. In addition, taking advantage of the information the history of a node  provides, we consider chains of features of different length. Our experimental results show  the complexity of the different variations of the problem and the effectiveness of specific  features and chain lengths.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *